Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI 
BAN GIÁM ĐỐC 
1 Bùi Văn Nghiêu  Giám đốc 0913 611 604 
2 Võ Thế Việt  Phó Giám đốc 0918 993 799
3 Lê Hoàng Ngợi  Phó Giám đốc 0962 788 791
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - 0733 824 377 
4 Võ Minh Hoàng Châu  Trưởng phòng 0919 354 036
5 Trần Thị Ngộ  Phó phòng 0917 222 806 
PHÒNG TỔ CHỨC 
6 Võ Hoàng Nghiệp  Trưởng phòng 01219 506 769
7 Lương Thị Hồng Ánh  Phó phòng 0908  830 266
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
8 Trương Thị Ái Loan  Trưởng phòng 0919 637 976
9 Bùi Thị Hạnh  Phó phòng 0944 990 115
PHÒNG KẾ TOÁN - 0733 824 216
10 Huỳnh Thị Minh Thảo  Trưởng phòng 0902 906 324
11 Lê Văn Tuấn    0975 298 310
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU - 0733 824 352
12 Nguyễn Văn Hùng  Trưởng khoa 0917 865 435 
13 Võ Bá Thông  Phó khoa 0987 732 437
KHOA NỘI - 0733 722 017
14 Võ Nguyễn Thanh  Trưởng khoa 01259 004 635
15 Huỳnh Thi Thu Trâm  Phó khoa 0919 407 914
KHOA NHI - 0733 722 014
16 Trần Thị Kim Tuyến  Trưỏng khoa 0907 333 073
KHOA NHIỄM - 0732 222 102 
17 Nguyễn Văn Minh  Phó khoa 0907 457 576
KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 
18 Lưu Phú Đạt  Trưởng khoa 0919 090 988
KHOA NGOẠI - 0733 722 016
19 Nguyễn Văn Thông  Trưởng khoa 0918 181 457 
20 Phạm Ngọc Toàn  Phó khoa 0918 828 474
KHOA SẢN - 0733 722 015 
21 Trương Minh Bồng  Trưởng khoa 0909 270 922
22 Nguyễn Thị Bạch Thảo  Phó khoa 0985 567 597
KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN 
23 Bùi Thị Hạnh  Trưởng khoa 09449 901 15
24 Lê Ngọc Nhung  Phó khoa 0949 337 722
PHÒNG KHÁM 
25 Nguyễn Trọng Thuật  Trưởng khoa 0908 980 942
26 Đặng Hữu Danh  Phó khoa 0913 848 532
KHOA DƯỢC  0733 222 213 
27 Phạm Thị Tự  Trưởng khoa 01689 377 922
28 Nguyễn Thị Thu Huyền  Phó khoa 0974 828 697
KHOA XÉT NGHIỆM - 0732 222 103 
29 Nguyễn Hữu Giỏi Trưởng khoa 0938 973 464
30 Nguyễn Thành Vũ  Phó khoa 0949 484 647
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
31 Võ Minh Tâm    0946 938 225 
32 Lê Công Chính    0979 047 987