DANH SÁCH NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CỐ ĐINH

DI ĐỘNG

1

Bùi Văn Nghiêu

Giám đốc

không

0913.611.604

buivannghieu@gmail.com

2

Võ Thế Việt

Phó Giám đốc

không

0918.993.799

Không

3

Võ Minh Hoàng Châu

TP.KHTH

02.733.923.016

0919.354.036

bschaucbtg@gmail.com

4

Phạm Ngọc Toàn

PP.KHTH

Không

0918.828.474

drtoan.bvcb@gmail.com

5

Võ Minh Tâm

TP.TCCB

không

0946.938.225

bsvominhtam@gmail.com

6

Phan Thị Thiết

PP.TCCB

không

0375.788.457

Phanthiet.0123@yahoo.com

7

Trương Thị Ái Loan

TP. Điều dưỡng

Không

0919.637.976

ailoanbvcb@gmail.com

8

Bùi Thị Hạnh

PP. Điều dưỡng

Không

0944.990.115

hanhbvcb@gmail.com

9

Huỳnh Thị Minh Thảo

TP.KTTC

Không

0902.906.324

mthbvcb@gmail.com

10

Lê Văn Tuấn

PP.KTTC

Không

0975298310

t.nguoicd@yahoo.com